Satakunnassa on alkukesästä alkaen tehty laajasti eri yhteistyökumppanien ja eri kokoonpanojen kautta työtä Satakunnan erityisten vahvuuksien ja kehittämismahdollisuuksien tunnistamiseksi. Olemme saamassa kootuksi laajan materiaalin niistä toimenpiteistä, joiden pohjalta Satakunta pystyy nousemaan koronapandemian toisessa vaiheessa ja pandemian jälkeen ekologisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti kestävään kasvuun.

Eri valmisteluryhmien ja tilaisuuksien sekä keskustelujen perusteella syntyvästä laajasta kehittämisohjelmasta voidaan ja pitää pystyä tekemään myös kehittämiskärkiä koskeva tiivistys.

Esitän seuraavaksi ”Kasvun mahdollisuus” -työn ohjausryhmän käsittelyn jälkeen syntyneen, kolmeen pääkohtaan niputetun tiivistelmän:

Kohta 1. muodostaa tärkeimmän kokonaisuuden, jonka toteuttamista kohdat 2. ja 3. tukevat.

 1. Satakunnan teollisuuden uudistaminen ja kehittäminen sekä elinkeinoelämäperustaisen tki-toiminnan edistäminen huomioiden vihreä kasvu ja digitaalisuus
  1. Automaatio- ja robotiikka, Robocoast-yritysverkoston ja RoboAI-tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen kehittäminen sekä klusterin osaamisen yhdistäminen myös hyvinvointi- ja terveysteknologiaan.
  2. Akkuklusteri ja teknologia-/värimetallit, huomioiden kiertotalous: Työvoimapoolien perustaminen mm. teollisuuspuistoihin. Miten edistetään syntyneiden ja kehittyvien ekosysteemien innovaatiokykyä yliopisto- ja korkeakoulutason yhteistyön kautta?
  3. Elintarvike- ja biotalous: Elintarvike- ja biotalouden tutkimustoiminnan ja yksiköiden vahvistaminen.
  4. Meriosaaminen: Merilogistiikan tutkimuskeskuksen kehittäminen Raumalle, joka keskittyy erityisesti digitalisaatioon. Merituulipuistoihin liittyvän osaamisen kehittäminen.
  5. Uusiutuvan energian kehittämistoimet ja uusiutuvan energian käytön ja jakelun edistäminen
 1. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sekä soveltaminen elinkeinoelämän tarpeisiin.
  1. Resursointi Satakunnan koulutukseen ja osaamisprofiilin vahvistamiseen kaikilla koulutusasteilla. Yliopistojen ekosysteemitutkimus vahvistamaan johtamis- ja toimintamalleja.
  2. Työvoiman jatkuvan oppimisen ja työkyvyn edistäminen, kohtaannon ja ennakoinnin vahvistaminen, akuutteihin työvoimatarpeisiin vastaaminen (täsmäkoulutukset)
  3. Sosiaalinen kestävyys: toimintamallit koulutuspolulle ja työelämään palaamiseen ja koulupudokkaiden vähentämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn sekä osatyökykyisten työelämäosallisuuden vahvistaminen
  4. Vihreän kasvun tematiikan ja vastuullisuuden huomiointi koulutuksessa
  5. Digitaalisuus: digivalmiuksien ja digiosallisuuden vahvistaminen
 1. Satakunnan logistiikan kehittäminen huomioiden digitaalinen tieto ja fyysinen logistiikka sekä huoltovarmuus.
  1. Vihreä siirtymä, liikenteen CO2-päästöjen vähentäminen
  2. Digitaalisuus, älyteiden ja -väylien kehittäminen
  3. Huoltovarmuuden ja liikenneyhteyksien edistäminen