Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierroksella

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet.

Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen. Myös siihen voi antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka.

Tavoitteena uudistuva ja osaava Suomi 

Uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden toteutus kohdistuu vuosille 2021–2027. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelmaehdotuksessa EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukisivat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Ohjelmaesityksessä on yhteensä kuusi toimintalinjaa:

 • Innovatiivinen Suomi
 • Hiilineutraali Suomi
 • Saavutettavampi Suomi
 • Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
 • Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
 • Aineellista puutetta torjuva Suomi

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi ja ympäristöselostus. Ympäristöarvioinnin toteuttamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelmavalmistelua on tehty laajassa kumppanuudessa

Jokainen jäsenmaa laatii kutakin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta koskevan ohjelmaehdotuksen, jossa kuvataan jäsenmaan kehittämistoiminnalle asettamat lähtökohdat, tavoitteet ja toimet sekä rahoitus EU:n ohjelmakautta koskevien säädösten mukaisesti.

Suomen ohjelmaehdotusta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa Koheesio 2021+ -työryhmässä vuoden 2018 syksystä lähtien. Työryhmässä ovat mukana keskeiset ministeriöt, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten edustus sekä EU:n kumppanuusperiaatteen mukaisia talous- ja sosiaalipartnerijärjestöjä. Lisäksi valmistelua tukevat alueelliset valmisteluryhmät Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Ohjelman valmistelu etenee kevään aikana neuvotteluilla Euroopan komission kanssa. EU:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2021.

Lisätiedot:
aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937
neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio, TEM, p. 029 506 4932
erityisasiantuntija Harri Ahlgren (ympäristöselostus), TEM, p. 029 506 4930
erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila (JTF-ympäristöselostus), TEM, p. 029 504 7146

Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta voi jättää 16.4.2021 klo 16.00 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä

Lausuntoja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta voi jättää 16.4.2021 klo 16.00 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä

 

EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt syksyllä 2018 tulevan EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

Keskeiset sisällöt Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston tuelle kaudella 2021-2027 kohdistettaisiin komission asetusehdotusten mukaan viiden teeman ympärille:

 • Älykkäämpi Eurooppa(pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, digitaalinen muutos, yrittäjyys, innovaatiot, teollisuuden muutoshaasteet globalisaatioon, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyen)
 • Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen)
 • Verkostoituneempi Eurooppa(liikkuvuus, energia ja alueelliset ICT-yhteydet, kestävä liikenne, älykkäät energiaverkot, nopeat digitaaliset yhteydet)
 • Sosiaalisempi Eurooppa(ESR+:n tuki sosiaalisten oikeuksien pilarin toimiin, erityisesti työllisyyden edistäminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen, sosiaalinen osallisuus sekä terveys ja sosiaalinen innovointi)
 • Kansalaisten Eurooppa(kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen kehittäminen).

TEM on asettanut työn tukemiseksi kumppanuustyöryhmän, joka toimii osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlmanin johdolla. Valmistelua tehdään kumppanuusperiaatetta noudattaen sekä keskushallinnossa että alueilla.

Lisätietoa uuden ohjelmakauden valmistelusta löytyy osoitteesta: https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu