Satakunnan osaamis- ja innovaatio-ekosysteemin kehittäminen

Satakuntaliitto toteuttaa EAKR-rahoitteisen ’Satakunnan
osaamis- ja innovaatioekosysteemin EAKR ja EU vipuvoimaa 2014-2020 logotkehittäminen’ hankkeen
ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021. Hankkeen keskeisenä tavoitteena
on luoda maakuntalähtöinen kumppanuuteen ja ennakointiin perustuva innovaatiojärjestelmän toimintamalli, joka kytkeytyy kansallisiin kilpailukykyisiin ekosysteemeihin. Innovaatio-järjestelmän tavoitteena on osaltaan edistää mahdollisuuksia elinkeinoelämän uudistumiseen ja kestävän kasvun tukemiseen, elinkeinorakenteen monipuolistumiseen, tuottavuuden paranemiseen,
viennin kasvuun, yritysten uudistumiseen ja toimintaedellytysten vahvistumiseen.

 

Älykkään erikoistumisen teemoja ympäröivä kehikko

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa maakunnan älykkään erikoistumisen mukaiset osaamis- ja innovaatioekosysteemit, jotka vahvistavat maakunnan kasvua ja elinvoimaa.

Osaamis- ja innovaatioekosysteemillä tarkoitetaan kumppanuuteen perustuvaa yhteistyöverkostoa, joka tuo ns. neloskierteen mukaisesti yhteen elinkeinoelämän, tutkimus-, koulutus- ja kehittäjäorganisaatiot sekä rahoittajat edistämään innovaatiotoimintaa. Ekosysteemin perustana on toimijoiden toisiaan täydentävä osaaminen, ekosysteemi lisäksi tarjoaa verkostolleen kehitys- ja pilotointiympäristöjä sekä asiantuntemusta ja uusia kumppanuuksia.

Osaamis- ja innovaatioekosysteemin osalta merkittävää on alueellisten innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, koulutusasteiden välisen keskustelun vahvistaminen, jatkuvan oppimisen ja elinkeinoelämän sekä työelämän osaamistarpeiden huomioiminen samoin kuin osaamistarpeiden ennakointi sekä osaamisfoorumien kokoaminen älykkään erikoistumisen sisältöjen vahvistamiseksi.

Ajankohtaista

Hankkeelle on koottu keskeisistä sidosryhmistä edustajat ja ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Hankkeessa on toteutettu kysely alueellisten toimialakeskittymien sisällöistä ja kytkeytymisestä maakunnan älykkääseen erikoistumiseen. Aineiston analysointia on täydennetty mm. asiantuntijahaastatteluilla osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi on laadittu innovaatiotoiminnan ilmiökartta sekä maakunnan ekosysteemikartan visualisointi.

Maakunnalliset tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit kytkeytyvät innovaatiotoiminnan tilannekuvan sekä osaamisprofiilin osalta toimintamallin pilotointiin.

Tulevaisuusfoorumissa 2020 keskusteltiin Satakunnan elpymisestä ja kasvun mahdollisuudesta sekä ennakointikyvykkyyden ja muutosjoustavuuden vahvistamisesta.

Kansallinen TKI-tiekartta luo edellytyksiä yritysten ja tutkimuksen tiiviimmälle yhteistyölle. Tavoitteena on, että Suomi pysyy uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa. Tiekartassa on tunnistettu kolme toisiinsa liittyvää strategista kehittämiskohdetta: osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori.

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Ohjelmapäällikkö

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jonna Fagerlund

  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi